Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "turnaround" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "quay vòng" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Turnaround

[Quay vòng]
/tərnəraʊnd/

noun

1. Time need to prepare a vessel or ship for a return trip

  synonym:
 • turnaround
 • ,
 • turnaround time

1. Thời gian cần thiết để chuẩn bị một tàu hoặc tàu cho chuyến trở về

  từ đồng nghĩa:
 • quay vòng
 • ,
 • thời gian quay vòng

2. A decision to reverse an earlier decision

  synonym:
 • reversal
 • ,
 • change of mind
 • ,
 • flip-flop
 • ,
 • turnabout
 • ,
 • turnaround

2. Quyết định đảo ngược quyết định trước đó

  từ đồng nghĩa:
 • đảo ngược
 • ,
 • thay đổi tâm trí
 • ,
 • lật
 • ,
 • quay vòng

3. An area sufficiently large for a vehicle to turn around

  synonym:
 • turnaround

3. Một diện tích đủ lớn để một chiếc xe quay vòng

  từ đồng nghĩa:
 • quay vòng

4. Act or process of unloading and loading and servicing a vessel or aircraft for a return trip

  synonym:
 • turnaround
 • ,
 • turnround

4. Hành động hoặc quá trình dỡ hàng và tải và phục vụ tàu hoặc máy bay cho chuyến trở về

  từ đồng nghĩa:
 • quay vòng
 • ,
 • vòng quay

5. Turning in the opposite direction

  synonym:
 • reversion
 • ,
 • reverse
 • ,
 • reversal
 • ,
 • turnabout
 • ,
 • turnaround

5. Rẽ theo hướng ngược lại

  từ đồng nghĩa:
 • đảo ngược
 • ,
 • quay vòng