Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "tugboat" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ "tàu kéo" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Tugboat

[Tàu kéo]
/təgboʊt/

noun

1. A powerful small boat designed to pull or push larger ships

  synonym:
 • tugboat
 • ,
 • tug
 • ,
 • towboat
 • ,
 • tower

1. Một chiếc thuyền nhỏ mạnh mẽ được thiết kế để kéo hoặc đẩy những con tàu lớn hơn

  từ đồng nghĩa:
 • tàu kéo
 • ,
 • kéo
 • ,
 • tháp

Examples of using

That sounds like our tugboat horn.
Nghe như tiếng còi tàu kéo của chúng ta.