Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "tug" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "kéo" vào tiếng Việt

EnglishVietnamese

Tug

[Kéo]
/təg/

noun

1. A sudden abrupt pull

  synonym:
 • tug
 • ,
 • jerk

1. Kéo đột ngột

  từ đồng nghĩa:
 • kéo
 • ,
 • giật

2. A powerful small boat designed to pull or push larger ships

  synonym:
 • tugboat
 • ,
 • tug
 • ,
 • towboat
 • ,
 • tower

2. Một chiếc thuyền nhỏ mạnh mẽ được thiết kế để kéo hoặc đẩy những con tàu lớn hơn

  từ đồng nghĩa:
 • tàu kéo
 • ,
 • kéo
 • ,
 • thuyền kéo
 • ,
 • tháp

verb

1. Pull hard

 • "The prisoner tugged at the chains"
 • "This movie tugs at the heart strings"
  synonym:
 • tug

1. Kéo mạnh

 • "Tù nhân kéo mạnh vào xiềng xích"
 • "Bộ phim này kéo theo chuỗi trái tim"
  từ đồng nghĩa:
 • kéo

2. Strive and make an effort to reach a goal

 • "She tugged for years to make a decent living"
 • "We have to push a little to make the deadline!"
 • "She is driving away at her doctoral thesis"
  synonym:
 • tug
 • ,
 • labor
 • ,
 • labour
 • ,
 • push
 • ,
 • drive

2. Phấn đấu và nỗ lực để đạt được mục tiêu

 • "Cô ấy kéo mạnh trong nhiều năm để kiếm sống đàng hoàng"
 • "Chúng tôi phải đẩy một chút để đưa ra thời hạn!"
 • "Cô ấy đang lái xe đi trong luận án tiến sĩ của mình"
  từ đồng nghĩa:
 • kéo
 • ,
 • lao động
 • ,
 • đẩy
 • ,
 • ổ đĩa

3. Tow (a vessel) with a tug

 • "The tugboat tugged the freighter into the harbor"
  synonym:
 • tug

3. Kéo (một tàu) với một kéo

 • "Tàu kéo kéo tàu chở hàng vào bến cảng"
  từ đồng nghĩa:
 • kéo

4. Carry with difficulty

 • "You'll have to lug this suitcase"
  synonym:
 • lug
 • ,
 • tote
 • ,
 • tug

4. Mang theo khó khăn

 • "Bạn sẽ phải lug chiếc vali này"
  từ đồng nghĩa:
 • lug
 • ,
 • tote
 • ,
 • kéo

5. Move by pulling hard

 • "The horse finally tugged the cart out of the mud"
  synonym:
 • tug

5. Di chuyển bằng cách kéo mạnh

 • "Con ngựa cuối cùng đã kéo xe ra khỏi bùn"
  từ đồng nghĩa:
 • kéo

6. Pull or strain hard at

 • "Each oar was tugged by several men"
  synonym:
 • tug

6. Kéo hoặc căng cứng tại

 • "Mỗi mái chèo bị một vài người đàn ông kéo mạnh"
  từ đồng nghĩa:
 • kéo

7. Struggle in opposition

 • "She tugged and wrestled with her conflicts"
  synonym:
 • tug

7. Đấu tranh trong phe đối lập

 • "Cô ấy kéo và vật lộn với những xung đột của mình"
  từ đồng nghĩa:
 • kéo