Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "trusting" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "tin tưởng" vào tiếng Việt

EnglishVietnamese

Trusting

[Tin tưởng]
/trəstɪŋ/

adjective

1. Inclined to believe or confide readily

 • Full of trust
 • "Great brown eye, true and trustful"- nordhoff & hall
  synonym:
 • trustful
 • ,
 • trusting

1. Có khuynh hướng tin hoặc tâm sự dễ dàng

 • Đầy tin tưởng
 • "Mắt nâu tuyệt vời, chân thực và đáng tin cậy" - nordhoff & hall
  từ đồng nghĩa:
 • đáng tin cậy
 • ,
 • tin tưởng

Examples of using

A certain door-to-door salesman made a fool of a trusting old lady and went off with a lot of her money.
Một nhân viên bán hàng trực tiếp nào đó đã lừa một bà già đáng tin cậy và bỏ đi với rất nhiều tiền của mình.
I did wrong in trusting such a fellow.
Tôi đã làm sai khi tin tưởng một người như vậy.