Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "trinity" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "ba ngôi" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Trinity

[Ba Ngôi]
/trɪnəti/

noun

1. The cardinal number that is the sum of one and one and one

  synonym:
 • three
 • ,
 • 3
 • ,
 • III
 • ,
 • trio
 • ,
 • threesome
 • ,
 • tierce
 • ,
 • leash
 • ,
 • troika
 • ,
 • triad
 • ,
 • trine
 • ,
 • trinity
 • ,
 • ternary
 • ,
 • ternion
 • ,
 • triplet
 • ,
 • tercet
 • ,
 • terzetto
 • ,
 • trey
 • ,
 • deuce-ace

1. Số chính là tổng của một và một và một

  từ đồng nghĩa:
 • ba
 • ,
 • 3
 • ,
 • III
 • ,
 • bộ ba
 • ,
 • có ba người
 • ,
 • xuyên
 • ,
 • dây xích
 • ,
 • troika
 • ,
 • trine
 • ,
 • ba ngôi
 • ,
 • ternary
 • ,
 • chim nhạn
 • ,
 • tercet
 • ,
 • terzetto
 • ,
 • trey
 • ,
 • deuce-ace

2. The union of the father and son and holy ghost in one godhead

  synonym:
 • Trinity
 • ,
 • Holy Trinity
 • ,
 • Blessed Trinity
 • ,
 • Sacred Trinity

2. Sự kết hợp giữa cha và con và thánh thần trong một thiên chúa

  từ đồng nghĩa:
 • Ba Ngôi
 • ,
 • Chúa Ba Ngôi
 • ,
 • Thiên Chúa Ba Ngôi
 • ,
 • Chúa Ba Ngôi thiêng liêng

3. Three people considered as a unit

  synonym:
 • trio
 • ,
 • threesome
 • ,
 • triad
 • ,
 • trinity

3. Ba người được coi là một đơn vị

  từ đồng nghĩa:
 • bộ ba
 • ,
 • có ba người
 • ,
 • ba ngôi

Examples of using

To the same tune of warmongers dances an English Weismannist-Morganist called Faucet, who said that if no form of birth control was introduced, humanity was left a sole remedy only - "to appeal to the ancient trinity: war, disease and hunger."
Theo cùng một giai điệu của những người hâm nóng nhảy một Weismannist-Morganist người Anh tên là Faucet, người nói rằng nếu không có hình thức kiểm soát sinh đẻ nào được đưa ra, loài người chỉ còn lại một phương thuốc duy nhất - "để thu hút bộ ba cổ đại: chiến tranh, bệnh tật và đói khát."