Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "trenchant" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "khuyến khích" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Trenchant

[Trenchant]
/trɛnʧənt/

adjective

1. Having keenness and forcefulness and penetration in thought, expression, or intellect

 • "Searching insights"
 • "Trenchant criticism"
  synonym:
 • searching
 • ,
 • trenchant

1. Có sự nhạy bén và mạnh mẽ và thâm nhập vào suy nghĩ, biểu hiện hoặc trí tuệ

 • "Tìm kiếm hiểu sâu sắc"
 • "Chỉ trích không khoan nhượng"
  từ đồng nghĩa:
 • tìm kiếm
 • ,
 • rãnh

2. Characterized by or full of force and vigor

 • "A hard-hitting expose"
 • "A trenchant argument"
  synonym:
 • hard-hitting
 • ,
 • trenchant

2. Đặc trưng bởi hoặc đầy sức mạnh và sức sống

 • "Một sự phơi bày khó khăn"
 • "Một cuộc tranh luận căng thẳng"
  từ đồng nghĩa:
 • khó khăn
 • ,
 • rãnh

3. Clearly or sharply defined to the mind

 • "Clear-cut evidence of tampering"
 • "Claudius was the first to invade britain with distinct...intentions of conquest"
 • "Trenchant distinctions between right and wrong"
  synonym:
 • clear-cut
 • ,
 • distinct
 • ,
 • trenchant

3. Xác định rõ ràng hoặc sắc nét cho tâm trí

 • "Bằng chứng rõ ràng về việc giả mạo"
 • "Claudius là người đầu tiên xâm chiếm nước anh với ... ý định chinh phục khác biệt"
 • "Sự phân biệt sâu sắc giữa đúng và sai"
  từ đồng nghĩa:
 • rõ ràng
 • ,
 • khác biệt
 • ,
 • rãnh