Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "tremble" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "run rẩy" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Tremble

[Run rẩy]
/trɛmbəl/

noun

1. A reflex motion caused by cold or fear or excitement

  synonym:
 • tremble
 • ,
 • shiver
 • ,
 • shake

1. Một chuyển động phản xạ gây ra bởi lạnh hoặc sợ hãi hoặc phấn khích

  từ đồng nghĩa:
 • run rẩy
 • ,
 • rùng mình
 • ,
 • lắc

verb

1. Move or jerk quickly and involuntarily up and down or sideways

 • "His hands were trembling when he signed the document"
  synonym:
 • tremble

1. Di chuyển hoặc giật nhanh và vô tình lên xuống hoặc sang một bên

 • "Bàn tay anh ấy run rẩy khi ký vào văn bản"
  từ đồng nghĩa:
 • run rẩy

Examples of using

She felt her knees tremble.
Cô cảm thấy đầu gối mình run rẩy.
I tremble with fear at the thought of an injection.
Tôi run lên vì sợ hãi khi nghĩ đến một mũi tiêm.
I felt my hands tremble.
Tôi cảm thấy tay mình run rẩy.