Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "trek" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ trek sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Trek

[Đi bộ]
/trɛk/

noun

1. A journey by ox wagon (especially an organized migration by a group of settlers)

  synonym:
 • trek

1. Một cuộc hành trình bằng xe bò (đặc biệt là một cuộc di cư có tổ chức của một nhóm người định cư)

  từ đồng nghĩa:
 • trek

2. Any long and difficult trip

  synonym:
 • trek

2. Bất kỳ chuyến đi dài và khó khăn

  từ đồng nghĩa:
 • trek

verb

1. Journey on foot, especially in the mountains

 • "We spent the summer trekking in the foothills of the himalayas"
  synonym:
 • trek

1. Hành trình đi bộ, đặc biệt là trên núi

 • "Chúng tôi đã dành cả mùa hè để đi bộ ở chân đồi của dãy himalaya"
  từ đồng nghĩa:
 • trek

2. Make a long and difficult journey

 • "They trekked towards the north pole with sleds and skis"
  synonym:
 • trek

2. Thực hiện một hành trình dài và khó khăn

 • "Họ đi bộ về phía bắc cực bằng xe trượt tuyết và ván trượt"
  từ đồng nghĩa:
 • trek