Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "travail" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ travail sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Travail

[Travail]
/trəvel/

noun

1. Concluding state of pregnancy

 • From the onset of contractions to the birth of a child
 • "She was in labor for six hours"
  synonym:
 • parturiency
 • ,
 • labor
 • ,
 • labour
 • ,
 • confinement
 • ,
 • lying-in
 • ,
 • travail
 • ,
 • childbed

1. Kết thúc trạng thái mang thai

 • Từ khi bắt đầu co thắt cho đến khi sinh con
 • "Cô ấy đã chuyển dạ được sáu giờ"
  từ đồng nghĩa:
 • sự tham gia
 • ,
 • lao động
 • ,
 • giam cầm
 • ,
 • nằm trong
 • ,
 • travail
 • ,
 • giường con

2. Use of physical or mental energy

 • Hard work
 • "He got an a for effort"
 • "They managed only with great exertion"
  synonym:
 • effort
 • ,
 • elbow grease
 • ,
 • exertion
 • ,
 • travail
 • ,
 • sweat

2. Sử dụng năng lượng thể chất hoặc tinh thần

 • Làm việc chăm ch
 • "Anh ấy đạt điểm a cho nỗ lực"
 • "Họ chỉ cố gắng hết sức"
  từ đồng nghĩa:
 • nỗ lực
 • ,
 • mỡ khuỷu tay
 • ,
 • gắng sức
 • ,
 • travail
 • ,
 • mồ hôi

verb

1. Work hard

 • "She was digging away at her math homework"
 • "Lexicographers drudge all day long"
  synonym:
 • labor
 • ,
 • labour
 • ,
 • toil
 • ,
 • fag
 • ,
 • travail
 • ,
 • grind
 • ,
 • drudge
 • ,
 • dig
 • ,
 • moil

1. Làm việc chăm ch

 • "Cô ấy đang học bài tập toán của mình"
 • "Các nhà giải thích thư giãn suốt cả ngày"
  từ đồng nghĩa:
 • lao động
 • ,
 • làm việc cực nhọc
 • ,
 • đồ khốn
 • ,
 • travail
 • ,
 • xay
 • ,
 • drudge
 • ,
 • đào bới
 • ,
 • moil