Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "tow" into Vietnamese language

Nghĩa dịch & định nghĩa của từ "tow" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Tow

[Kéo]
/toʊ/

noun

1. The act of hauling something (as a vehicle) by means of a hitch or rope

 • "The truck gave him a tow to the garage"
  synonym:
 • tow
 • ,
 • towage

1. Hành động kéo một vật gì đó (như một phương tiện) bằng móc hoặc dây thừng

 • "Chiếc xe tải đã kéo anh ta đến gara"
  từ đồng nghĩa:
 • kéo

verb

1. Drag behind

 • "Horses used to tow barges along the canal"
  synonym:
 • tow

1. Kéo phía sau

 • "Ngựa dùng để kéo sà lan dọc kênh"
  từ đồng nghĩa:
 • kéo

Examples of using

We can't tow this car.
Chúng ta không thể kéo chiếc xe này.