Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "tout" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "tout" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Tout

[Tout]
/taʊt/

noun

1. Someone who buys tickets to an event in order to resell them at a profit

  synonym:
 • tout
 • ,
 • ticket tout

1. Ai đó mua vé tham dự một sự kiện để bán lại chúng với lợi nhuận

  từ đồng nghĩa:
 • chào hàng
 • ,
 • vé chào hàng

2. Someone who advertises for customers in an especially brazen way

  synonym:
 • tout
 • ,
 • touter

2. Một người quảng cáo cho khách hàng theo cách đặc biệt trơ trẽn

  từ đồng nghĩa:
 • chào hàng
 • ,
 • người đi bộ

3. One who sells advice about gambling or speculation (especially at the racetrack)

  synonym:
 • tipster
 • ,
 • tout

3. Một người bán lời khuyên về cờ bạc hoặc đầu cơ (đặc biệt là tại đường đua)

  từ đồng nghĩa:
 • người đánh bóng
 • ,
 • chào hàng

verb

1. Advertize in strongly positive terms

 • "This product was touted as a revolutionary invention"
  synonym:
 • tout

1. Quảng cáo theo nghĩa tích cực mạnh mẽ

 • "Sản phẩm này được quảng cáo là một phát minh mang tính cách mạng"
  từ đồng nghĩa:
 • chào hàng

2. Show off

  synonym:
 • boast
 • ,
 • tout
 • ,
 • swash
 • ,
 • shoot a line
 • ,
 • brag
 • ,
 • gas
 • ,
 • blow
 • ,
 • bluster
 • ,
 • vaunt
 • ,
 • gasconade

2. Khoe

  từ đồng nghĩa:
 • khoe khoang
 • ,
 • chào hàng
 • ,
 • đổi
 • ,
 • bắn một đường
 • ,
 • khí ga
 • ,
 • thổi
 • ,
 • bluster
 • ,
 • vaint
 • ,
 • gasconade