Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "torrent" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "torrent" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Torrent

[Torrent]
/tɔrənt/

noun

1. A heavy rain

  synonym:
 • downpour
 • ,
 • cloudburst
 • ,
 • deluge
 • ,
 • waterspout
 • ,
 • torrent
 • ,
 • pelter
 • ,
 • soaker

1. Mưa lớn

  từ đồng nghĩa:
 • mưa như trút
 • ,
 • đám mây
 • ,
 • người trốn
 • ,
 • đầu nguồn
 • ,
 • torrent
 • ,
 • xương chậu
 • ,
 • ngâm

2. A violently fast stream of water (or other liquid)

 • "The houses were swept away in the torrent"
  synonym:
 • torrent
 • ,
 • violent stream

2. Một dòng nước nhanh chóng dữ dội (hoặc chất lỏng khác)

 • "Những ngôi nhà bị cuốn trôi trong torrent"
  từ đồng nghĩa:
 • torrent
 • ,
 • dòng bạo lực

3. An overwhelming number or amount

 • "A flood of requests"
 • "A torrent of abuse"
  synonym:
 • flood
 • ,
 • inundation
 • ,
 • deluge
 • ,
 • torrent

3. Số lượng hoặc số tiền áp đảo

 • "Một lũ yêu cầu"
 • "Một torrent lạm dụng"
  từ đồng nghĩa:
 • lũ lụt
 • ,
 • ngập lụt
 • ,
 • người trốn
 • ,
 • torrent