Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "torch" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "ngọn đuốc" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Torch

[Ngọn đuốc]
/tɔrʧ/

noun

1. A light usually carried in the hand

 • Consists of some flammable substance
  synonym:
 • torch

1. Một ánh sáng thường được mang trong tay

 • Bao gồm một số chất dễ cháy
  từ đồng nghĩa:
 • ngọn đuốc

2. Tall-stalked very woolly mullein with densely packed yellow flowers

 • Ancient greeks and romans dipped the stalks in tallow for funeral torches
  synonym:
 • common mullein
 • ,
 • great mullein
 • ,
 • Aaron's rod
 • ,
 • flannel mullein
 • ,
 • woolly mullein
 • ,
 • torch
 • ,
 • Verbascum thapsus

2. Mullein thân cao rất cao với những bông hoa màu vàng dày đặc

 • Người hy lạp và la mã cổ đại nhúng thân cây vào mỡ động vật để đốt đuốc
  từ đồng nghĩa:
 • mullein thông thường
 • ,
 • mullein tuyệt vời
 • ,
 • Cây gậy của Aaron
 • ,
 • mullein flannel
 • ,
 • mullein len
 • ,
 • ngọn đuốc
 • ,
 • Verbascum thapsus

3. A small portable battery-powered electric lamp

  synonym:
 • flashlight
 • ,
 • torch

3. Một chiếc đèn điện nhỏ chạy bằng pin cầm tay

  từ đồng nghĩa:
 • đèn pin
 • ,
 • ngọn đuốc

4. A burner that mixes air and gas to produce a very hot flame

  synonym:
 • blowtorch
 • ,
 • torch
 • ,
 • blowlamp

4. Một đầu đốt trộn không khí và khí để tạo ra ngọn lửa rất nóng

  từ đồng nghĩa:
 • lò sưởi
 • ,
 • ngọn đuốc
 • ,
 • đèn thổi

verb

1. Burn maliciously, as by arson

 • "The madman torched the barns"
  synonym:
 • torch

1. Đốt cháy ác ý, như bởi đốt cháy

 • "Người điên đã đốt chuồng"
  từ đồng nghĩa:
 • ngọn đuốc

Examples of using

Tom extinguished his torch.
Tom dập tắt ngọn đuốc của mình.
The sun is the torch, the lamp of the universe; if it is situated in the central region it's because this is the best place to illuminate the planets.
Mặt trời là ngọn đuốc, ngọn đèn của vũ trụ; nếu nó nằm ở khu vực trung tâm thì đó là vì đây là nơi tốt nhất để chiếu sáng các hành tinh.
It is almost impossible to bear the torch of truth through a crowd without singeing somebody’s beard.
Hầu như không thể mang ngọn đuốc của sự thật thông qua một đám đông mà không có ai đó râu râu.