Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "topped" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "đứng đầu" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Topped

[Đứng đầu]
/tɑpt/

adjective

1. Having a top of a specified character

    synonym:
  • topped

1. Có một đầu của một ký tự được chỉ định

    từ đồng nghĩa:
  • đứng đầu