Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "toolbox" into Vietnamese language

Dịch nghĩa và định nghĩa của từ "hộp công cụ" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Toolbox

[Hộp công cụ]
/tulbɔks/

noun

1. A box or chest or cabinet for holding hand tools

  synonym:
 • toolbox
 • ,
 • tool chest
 • ,
 • tool cabinet
 • ,
 • tool case

1. Một hộp hoặc ngực hoặc tủ để cầm dụng cụ cầm tay

  từ đồng nghĩa:
 • hộp công cụ
 • ,
 • công cụ ngực
 • ,
 • tủ dụng cụ
 • ,
 • trường hợp công cụ

Examples of using

I keep my hammer in the toolbox.
Tôi giữ búa của tôi trong hộp công cụ.