Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "tonight" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "tối nay" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Tonight

[Tối nay]
/tənaɪt/

noun

1. The present or immediately coming night

  synonym:
 • tonight

1. Hiện tại hoặc ngay lập tức đến đêm

  từ đồng nghĩa:
 • tối nay

adverb

1. During the night of the present day

 • "Drop by tonight"
  synonym:
 • tonight
 • ,
 • this evening
 • ,
 • this night

1. Trong đêm của ngày hôm nay

 • "Thả vào tối nay"
  từ đồng nghĩa:
 • tối nay
 • ,
 • đêm nay

Examples of using

They say it's going to rain tonight.
Họ nói rằng trời sẽ mưa tối nay.
Can I come to your party tonight?
Tôi có thể đến bữa tiệc của bạn tối nay?
The stars look very beautiful tonight.
Những ngôi sao trông rất đẹp tối nay.