Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "tome" into Vietnamese language

Nghĩa dịch & định nghĩa của từ tome sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Tome

[Tome]
/toʊm/

noun

1. A (usually) large and scholarly book

    synonym:
  • tome

1. Một cuốn sách (thường) lớn và mang tính học thuật

    từ đồng nghĩa:
  • tôi