Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "titular" into Vietnamese language

Nghĩa dịch & định nghĩa của từ titular sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Titular

[Hiệu]
/tɪʧələr/

adjective

1. Of or relating to a legal title to something

 • "Titulary rights"
  synonym:
 • titular
 • ,
 • titulary

1. Của hoặc liên quan đến một tiêu đề hợp pháp cho một cái gì đó

 • "Quyền danh nghĩa"
  từ đồng nghĩa:
 • danh nghĩa
 • ,
 • danh hiệu

2. Of or bearing a title signifying status or function

 • "Of titular rank"
  synonym:
 • titular

2. Của hoặc mang chức danh biểu thị địa vị hoặc chức năng

 • "Có cấp bậc chính thức"
  từ đồng nghĩa:
 • danh nghĩa

3. Of or pertaining to the title of a work of art

 • "Performed well in the titular (or title) role"
 • "The titular theme of the book"
  synonym:
 • titular

3. Của hoặc liên quan đến tiêu đề của một tác phẩm nghệ thuật

 • "Đã thể hiện tốt vai trò chính thức (hoặc chức danh)"
 • "Chủ đề chính của cuốn sách"
  từ đồng nghĩa:
 • danh nghĩa

4. Of or associated with or bearing a title signifying nobility

 • "Titular dignitaries"
  synonym:
 • titular

4. Của hoặc liên kết với hoặc mang danh hiệu biểu thị sự cao quý

 • "Các chức sắc chính thức"
  từ đồng nghĩa:
 • danh nghĩa

5. Existing in name only

 • "The nominal (or titular) head of his party"
  synonym:
 • nominal
 • ,
 • titular

5. Chỉ tồn tại trên danh nghĩa

 • "Người đứng đầu danh nghĩa (hoặc chính thức) của đảng mình"
  từ đồng nghĩa:
 • danh nghĩa