Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "tinge" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "tinge" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Tinge

[Tinge]
/tɪnʤ/

noun

1. A slight but appreciable amount

 • "This dish could use a touch of garlic"
  synonym:
 • touch
 • ,
 • hint
 • ,
 • tinge
 • ,
 • mite
 • ,
 • pinch
 • ,
 • jot
 • ,
 • speck
 • ,
 • soupcon

1. Một lượng nhẹ nhưng đáng giá

 • "Món ăn này có thể sử dụng một chút tỏi"
  từ đồng nghĩa:
 • chạm
 • ,
 • gợi ý
 • ,
 • tinge
 • ,
 • mite
 • ,
 • nhúm
 • ,
 • jot
 • ,
 • đốm
 • ,
 • súp

2. A pale or subdued color

  synonym:
 • undertone
 • ,
 • tinge

2. Một màu nhạt hoặc khuất phục

  từ đồng nghĩa:
 • cam kết
 • ,
 • tinge

verb

1. Affect as in thought or feeling

 • "My personal feelings color my judgment in this case"
 • "The sadness tinged his life"
  synonym:
 • tinge
 • ,
 • color
 • ,
 • colour
 • ,
 • distort

1. Ảnh hưởng như trong suy nghĩ hoặc cảm giác

 • "Cảm xúc cá nhân của tôi tô màu cho sự phán xét của tôi trong trường hợp này"
 • "Nỗi buồn nhuốm màu cuộc đời anh"
  từ đồng nghĩa:
 • tinge
 • ,
 • màu sắc
 • ,
 • bóp méo

2. Color lightly

 • "Her greying hair was tinged blond"
 • "The leaves were tinged red in november"
  synonym:
 • tint
 • ,
 • tinct
 • ,
 • tinge
 • ,
 • touch

2. Màu sắc nhẹ

 • "Mái tóc màu xám của cô ấy nhuốm màu vàng"
 • "Lá đã nhuốm màu đỏ vào tháng 11"
  từ đồng nghĩa:
 • tint
 • ,
 • tinct
 • ,
 • tinge
 • ,
 • chạm