Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "timely" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "kịp thời" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Timely

[kịp thời]
/taɪmli/

adjective

1. Before a time limit expires

 • "The timely filing of his income tax return"
  synonym:
 • timely

1. Trước khi hết thời hạn

 • "Nộp kịp thời tờ khai thuế thu nhập của anh ấy"
  từ đồng nghĩa:
 • kịp thời

2. Done or happening at the appropriate or proper time

 • "A timely warning"
 • "With timely treatment the patient has a good chance of recovery"
 • "A seasonable time for discussion"
 • "The book's publication was well timed"
  synonym:
 • timely
 • ,
 • seasonable
 • ,
 • well-timed(a)
 • ,
 • well timed(p)

2. Thực hiện hoặc xảy ra vào thời điểm thích hợp hoặc thích hợp

 • "Một cảnh báo kịp thời"
 • "Với sự điều trị kịp thời, bệnh nhân có cơ hội phục hồi tốt"
 • "Một thời gian mùa để thảo luận"
 • "Ấn phẩm của cuốn sách đã được hẹn giờ"
  từ đồng nghĩa:
 • kịp thời
 • ,
 • dày dạn
 • ,
 • đúng giờ (a)
 • ,
 • cũng đúng giờ (p)

adverb

1. At an opportune time

 • "Your letter arrived apropos"
  synonym:
 • seasonably
 • ,
 • timely
 • ,
 • well-timed
 • ,
 • apropos

1. Tại một thời điểm thích hợp

 • "Thư của bạn đã đến apropos"
  từ đồng nghĩa:
 • dày dạn
 • ,
 • kịp thời
 • ,
 • đúng giờ
 • ,
 • apropos

Examples of using

You must perform all assignments in a timely manner.
Bạn phải thực hiện tất cả các bài tập một cách kịp thời.