Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "timber" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "gỗ" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Timber

[Gỗ]
/tɪmbər/

noun

1. The wood of trees cut and prepared for use as building material

  synonym:
 • lumber
 • ,
 • timber

1. Gỗ của cây được cắt và chuẩn bị để sử dụng làm vật liệu xây dựng

  từ đồng nghĩa:
 • gỗ xẻ
 • ,
 • gỗ

2. A beam made of wood

  synonym:
 • timber

2. Một chùm làm bằng gỗ

  từ đồng nghĩa:
 • gỗ

3. A post made of wood

  synonym:
 • timber

3. Một bài làm bằng gỗ

  từ đồng nghĩa:
 • gỗ

4. Land that is covered with trees and shrubs

  synonym:
 • forest
 • ,
 • woodland
 • ,
 • timberland
 • ,
 • timber

4. Đất phủ đầy cây và cây bụi

  từ đồng nghĩa:
 • rừng
 • ,
 • gỗ

5. (music) the distinctive property of a complex sound (a voice or noise or musical sound)

 • "The timbre of her soprano was rich and lovely"
 • "The muffled tones of the broken bell summoned them to meet"
  synonym:
 • timbre
 • ,
 • timber
 • ,
 • quality
 • ,
 • tone

5. (âm nhạc) tính chất đặc biệt của âm thanh phức tạp (giọng nói hoặc tiếng ồn hoặc âm thanh âm nhạc)

 • "Âm sắc của giọng nữ cao của cô ấy rất phong phú và đáng yêu"
 • "Những âm điệu bị bóp nghẹt của tiếng chuông vỡ đã triệu tập họ đến gặp nhau"
  từ đồng nghĩa:
 • âm sắc
 • ,
 • gỗ
 • ,
 • chất lượng
 • ,
 • giai điệu

Examples of using

Canada abounds in timber.
Canada có rất nhiều gỗ.
Canada abounds in timber.
Canada có rất nhiều gỗ.