Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "tiller" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "tiller" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Tiller

[Máy xới]
/tɪlər/

noun

1. A shoot that sprouts from the base of a grass

  synonym:
 • tiller

1. Một chồi mọc lên từ gốc cỏ

  từ đồng nghĩa:
 • máy xới đất

2. Someone who tills land (prepares the soil for the planting of crops)

  synonym:
 • tiller

2. Ai đó làm đất (chuẩn bị đất để trồng cây)

  từ đồng nghĩa:
 • máy xới đất

3. Lever used to turn the rudder on a boat

  synonym:
 • tiller

3. Đòn bẩy được sử dụng để xoay bánh lái trên thuyền

  từ đồng nghĩa:
 • máy xới đất

4. A farm implement used to break up the surface of the soil (for aeration and weed control and conservation of moisture)

  synonym:
 • cultivator
 • ,
 • tiller

4. Một trang trại được sử dụng để phá vỡ bề mặt của đất (để kiểm soát sục khí và cỏ dại và bảo tồn độ ẩm)

  từ đồng nghĩa:
 • người trồng trọt
 • ,
 • máy xới đất

verb

1. Grow shoots in the form of stools or tillers

  synonym:
 • stool
 • ,
 • tiller

1. Trồng chồi dưới dạng phân hoặc máy xới đất

  từ đồng nghĩa:
 • phân
 • ,
 • máy xới đất