Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "thumping" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "nhảy" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Thumping

[Ném]
/θəmpɪŋ/

noun

1. A heavy dull sound (as made by impact of heavy objects)

  synonym:
 • thump
 • ,
 • thumping
 • ,
 • clump
 • ,
 • clunk
 • ,
 • thud

1. Một âm thanh buồn tẻ nặng nề (được tạo ra bởi tác động của các vật nặng)

  từ đồng nghĩa:
 • đập
 • ,
 • đập mạnh
 • ,
 • cục
 • ,
 • thud

adjective

1. (used informally) very large

 • "A thumping loss"
  synonym:
 • humongous
 • ,
 • banging
 • ,
 • thumping
 • ,
 • whopping
 • ,
 • walloping

1. (sử dụng không chính thức) rất lớn

 • "Một mất mát đập"
  từ đồng nghĩa:
 • khiêm tốn
 • ,
 • đập
 • ,
 • đập mạnh
 • ,
 • nhảy vọt
 • ,
 • walloping

Examples of using

They had been thumping the drum all along.
Họ đã đập trống suốt.