Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "thrust" into Vietnamese language

Dịch nghĩa và định nghĩa của từ "đẩy" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Thrust

[Lực đẩy]
/θrəst/

noun

1. The force used in pushing

 • "The push of the water on the walls of the tank"
 • "The thrust of the jet engines"
  synonym:
 • push
 • ,
 • thrust

1. Lực sử dụng trong đẩy

 • "Việc đẩy nước lên tường của bể"
 • "Lực đẩy của động cơ phản lực"
  từ đồng nghĩa:
 • đẩy
 • ,
 • lực đẩy

2. A strong blow with a knife or other sharp pointed instrument

 • "One strong stab to the heart killed him"
  synonym:
 • stab
 • ,
 • thrust
 • ,
 • knife thrust

2. Một cú đánh mạnh bằng dao hoặc dụng cụ nhọn khác

 • "Một cú đâm mạnh vào tim đã giết chết anh ta"
  từ đồng nghĩa:
 • đâm
 • ,
 • lực đẩy
 • ,
 • lực đẩy dao

3. The act of applying force to propel something

 • "After reaching the desired velocity the drive is cut off"
  synonym:
 • drive
 • ,
 • thrust
 • ,
 • driving force

3. Hành động áp dụng vũ lực để thúc đẩy một cái gì đó

 • "Sau khi đạt được vận tốc mong muốn, ổ đĩa bị cắt"
  từ đồng nghĩa:
 • ổ đĩa
 • ,
 • lực đẩy
 • ,
 • động lực

4. Verbal criticism

 • "He enlivened his editorials with barbed thrusts at politicians"
  synonym:
 • thrust

4. Chỉ trích bằng lời nói

 • "Ông đã làm sinh động các bài xã luận của mình với các lực đẩy tại các chính trị gia"
  từ đồng nghĩa:
 • lực đẩy

5. A sharp hand gesture (resembling a blow)

 • "He warned me with a jab with his finger"
 • "He made a thrusting motion with his fist"
  synonym:
 • jab
 • ,
 • jabbing
 • ,
 • poke
 • ,
 • poking
 • ,
 • thrust
 • ,
 • thrusting

5. Một cử chỉ tay sắc bén (lắp lại một cú đánh)

 • "Anh ấy đã cảnh báo tôi bằng một cú đâm bằng ngón tay"
 • "Anh ấy đã thực hiện một chuyển động mạnh mẽ với nắm đấm của mình"
  từ đồng nghĩa:
 • jab
 • ,
 • đâm
 • ,
 • chọc
 • ,
 • lực đẩy
 • ,
 • đẩy mạnh

verb

1. Push forcefully

 • "He thrust his chin forward"
  synonym:
 • thrust

1. Đẩy mạnh

 • "Anh ấy đẩy cằm về phía trước"
  từ đồng nghĩa:
 • lực đẩy

2. Press or force

 • "Stuff money into an envelope"
 • "She thrust the letter into his hand"
  synonym:
 • thrust
 • ,
 • stuff
 • ,
 • shove
 • ,
 • squeeze

2. Nhấn hoặc ép

 • "Nhét tiền vào một phong bì"
 • "Cô đẩy lá thư vào tay anh"
  từ đồng nghĩa:
 • lực đẩy
 • ,
 • thứ gì đó
 • ,
 • xô đẩy
 • ,
 • bóp

3. Make a thrusting forward movement

  synonym:
 • lunge
 • ,
 • hurl
 • ,
 • hurtle
 • ,
 • thrust

3. Làm cho một phong trào mạnh mẽ về phía trước

  từ đồng nghĩa:
 • ăn trưa
 • ,
 • vội vàng
 • ,
 • đau
 • ,
 • lực đẩy

4. Impose urgently, importunately, or inexorably

 • "She forced her diet fads on him"
  synonym:
 • force
 • ,
 • thrust

4. Áp đặt khẩn cấp, nhập khẩu, hoặc vô tận

 • "Cô ấy ép buộc chế độ ăn kiêng của mình vào anh ta"
  từ đồng nghĩa:
 • lực lượng
 • ,
 • lực đẩy

5. Penetrate or cut through with a sharp instrument

  synonym:
 • pierce
 • ,
 • thrust

5. Xuyên qua hoặc cắt qua với một dụng cụ sắc nét

  từ đồng nghĩa:
 • xuyên
 • ,
 • lực đẩy

6. Force (molten rock) into pre-existing rock

  synonym:
 • thrust

6. Lực (đá nóng chảy) vào đá có sẵn

  từ đồng nghĩa:
 • lực đẩy

7. Push upward

 • "The front of the trains that had collided head-on thrust up into the air"
  synonym:
 • thrust
 • ,
 • push up

7. Đẩy lên

 • "Mặt trước của những đoàn tàu đã va chạm trực diện đẩy lên không trung"
  từ đồng nghĩa:
 • lực đẩy
 • ,
 • đẩy lên

8. Place or put with great energy

 • "She threw the blanket around the child"
 • "Thrust the money in the hands of the beggar"
  synonym:
 • throw
 • ,
 • thrust

8. Đặt hoặc đặt với năng lượng tuyệt vời

 • "Cô ấy ném chăn xung quanh đứa trẻ"
 • "Đẩy tiền vào tay người ăn xin"
  từ đồng nghĩa:
 • ném
 • ,
 • lực đẩy

Examples of using

The hare went out to the porch to scratch his balls. He thrust his paw - no balls there! Thus he fell down from the porch.
Con thỏ đi ra hiên để cào bóng. Anh ta đẩy chân mình - không có bóng ở đó! Do đó, anh ngã xuống từ hiên nhà.
Orina wrote something on a piece of paper and thrust it into Pyotyr's hand from under the table.
Orina đã viết một cái gì đó lên một tờ giấy và đẩy nó vào tay Pyotyr từ dưới bàn.
He thrust me aside.
Anh đẩy tôi sang một bên.