Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "threesome" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "ba người" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Threesome

[Threesome]
/θrisəm/

noun

1. The cardinal number that is the sum of one and one and one

  synonym:
 • three
 • ,
 • 3
 • ,
 • III
 • ,
 • trio
 • ,
 • threesome
 • ,
 • tierce
 • ,
 • leash
 • ,
 • troika
 • ,
 • triad
 • ,
 • trine
 • ,
 • trinity
 • ,
 • ternary
 • ,
 • ternion
 • ,
 • triplet
 • ,
 • tercet
 • ,
 • terzetto
 • ,
 • trey
 • ,
 • deuce-ace

1. Số chính là tổng của một và một và một

  từ đồng nghĩa:
 • ba
 • ,
 • 3
 • ,
 • III
 • ,
 • bộ ba
 • ,
 • có ba người
 • ,
 • xuyên
 • ,
 • dây xích
 • ,
 • troika
 • ,
 • trine
 • ,
 • ba ngôi
 • ,
 • ternary
 • ,
 • chim nhạn
 • ,
 • tercet
 • ,
 • terzetto
 • ,
 • trey
 • ,
 • deuce-ace

2. Three people considered as a unit

  synonym:
 • trio
 • ,
 • threesome
 • ,
 • triad
 • ,
 • trinity

2. Ba người được coi là một đơn vị

  từ đồng nghĩa:
 • bộ ba
 • ,
 • có ba người
 • ,
 • ba ngôi