Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "threaten" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "đe dọa" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Threaten

[Đe dọa]
/θrɛtən/

verb

1. Pose a threat to

 • Present a danger to
 • "The pollution is endangering the crops"
  synonym:
 • endanger
 • ,
 • jeopardize
 • ,
 • jeopardise
 • ,
 • menace
 • ,
 • threaten
 • ,
 • imperil
 • ,
 • peril

1. Đặt ra một mối đe dọa đối với

 • Trình bày một mối nguy hiểm cho
 • "Ô nhiễm đang gây nguy hiểm cho cây trồng"
  từ đồng nghĩa:
 • nguy hiểm
 • ,
 • gây nguy hiểm
 • ,
 • đe dọa

2. To utter intentions of injury or punishment against:"he threatened me when i tried to call the police"

  synonym:
 • threaten

2. To utter intentions of injury or punishment against:"anh ta đe dọa tôi khi tôi cố gọi cảnh sát"

  từ đồng nghĩa:
 • đe dọa

3. To be a menacing indication of something:"the clouds threaten rain"

 • "Danger threatens"
  synonym:
 • threaten

3. To be a menacing indicate of something: "mây đe dọa mưa"

 • "Nguy hiểm đe dọa"
  từ đồng nghĩa:
 • đe dọa

Examples of using

Do not threaten me.
Đừng đe dọa tôi.
Did Tom threaten you?
Tom có đe dọa bạn không?
Don't threaten me.
Đừng đe dọa tôi.