Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "thoughtful" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ "suy nghĩ" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Thoughtful

[Chu đáo]
/θɔtfəl/

adjective

1. Having intellectual depth

 • "A deeply thoughtful essay"
  synonym:
 • thoughtful

1. Có chiều sâu trí tu

 • "Một bài luận sâu sắc"
  từ đồng nghĩa:
 • chu đáo

2. Exhibiting or characterized by careful thought

 • "A thoughtful paper"
  synonym:
 • thoughtful

2. Thể hiện hoặc đặc trưng bởi suy nghĩ cẩn thận

 • "Một bài báo chu đáo"
  từ đồng nghĩa:
 • chu đáo

3. Acting with or showing thought and good sense

 • "A sensible young man"
  synonym:
 • thoughtful
 • ,
 • serious-minded

3. Hành động với hoặc thể hiện suy nghĩ và ý thức tốt

 • "Một chàng trai trẻ nhạy cảm"
  từ đồng nghĩa:
 • chu đáo
 • ,
 • nghiêm túc

4. Taking heed

 • Giving close and thoughtful attention
 • "Heedful of the warnings"
 • "So heedful a writer"
 • "Heedful of what they were doing"
  synonym:
 • heedful
 • ,
 • attentive
 • ,
 • thoughtful
 • ,
 • paying attention

4. Chú ý

 • Dành sự quan tâm chặt chẽ và chu đáo
 • "Chú ý đến những lời cảnh báo"
 • "Một nhà văn rất chú ý"
 • "Chú ý đến những gì họ đang làm"
  từ đồng nghĩa:
 • chú ý
 • ,
 • chu đáo

5. Considerate of the feelings or well-being of others

  synonym:
 • thoughtful

5. Quan tâm đến cảm xúc hoặc hạnh phúc của người khác

  từ đồng nghĩa:
 • chu đáo

Examples of using

Oh, thanks! How thoughtful.
Ồ, cảm ơn! Thật chu đáo.
Looking for somebody sincere, open-minded, thoughtful.
Tìm kiếm ai đó chân thành, cởi mở, chu đáo.