Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "thirsty" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "khát" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Thirsty

[Khát nước]
/θərsti/

adjective

1. Needing moisture

 • "Thirsty fields under a rainless sky"
  synonym:
 • thirsty

1. Cần độ ẩm

 • "Những cánh đồng khát dưới bầu trời không mưa"
  từ đồng nghĩa:
 • khát nước

2. Feeling a need or desire to drink

 • "After playing hard the children were thirsty"
  synonym:
 • thirsty

2. Cảm thấy cần hoặc muốn uống

 • "Sau khi chơi hết mình, bọn trẻ khát nước"
  từ đồng nghĩa:
 • khát nước

3. (usually followed by `for') extremely desirous

 • "Athirst for knowledge"
 • "Hungry for recognition"
 • "Thirsty for informaton"
  synonym:
 • athirst(p)
 • ,
 • hungry(p)
 • ,
 • thirsty(p)

3. (thường theo sau là 'cho') cực kỳ mong muốn

 • "Khát khao kiến thức"
 • "Đói để công nhận"
 • "Khát cho thông tin"
  từ đồng nghĩa:
 • vận động viên (p)
 • ,
 • đói (p)
 • ,
 • khát nước (p)

4. Able to take in large quantities of moisture

 • "Thirsty towels"
  synonym:
 • thirsty

4. Có thể lấy một lượng lớn độ ẩm

 • "Khăn khăn"
  từ đồng nghĩa:
 • khát nước

Examples of using

Tom said that he was thirsty.
Tom nói rằng anh ta khát nước.
Who's thirsty?
Ai khát?
We were all very thirsty.
Chúng tôi đều rất khát.