Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "thin" into Vietnamese language

Nghĩa dịch & định nghĩa của từ "mỏng" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Thin

[Mỏng]
/θɪn/

verb

1. Lose thickness

 • Become thin or thinner
  synonym:
 • thin

1. Mất độ dày

 • Trở nên mỏng hoặc mỏng hơn
  từ đồng nghĩa:
 • mỏng

2. Make thin or thinner

 • "Thin the solution"
  synonym:
 • thin

2. Làm mỏng hoặc mỏng hơn

 • "Giải pháp mỏng hơn"
  từ đồng nghĩa:
 • mỏng

3. Lessen the strength or flavor of a solution or mixture

 • "Cut bourbon"
  synonym:
 • dilute
 • ,
 • thin
 • ,
 • thin out
 • ,
 • reduce
 • ,
 • cut

3. Làm giảm độ bền hoặc hương vị của dung dịch hoặc hỗn hợp

 • "Cắt bourbon"
  từ đồng nghĩa:
 • pha loãng
 • ,
 • mỏng
 • ,
 • mỏng ra
 • ,
 • giảm
 • ,
 • cắt

4. Take off weight

  synonym:
 • reduce
 • ,
 • melt off
 • ,
 • lose weight
 • ,
 • slim
 • ,
 • slenderize
 • ,
 • thin
 • ,
 • slim down

4. Cất trọng lượng

  từ đồng nghĩa:
 • giảm
 • ,
 • tan chảy
 • ,
 • giảm cân
 • ,
 • mảnh khảnh
 • ,
 • mảnh mai
 • ,
 • mỏng
 • ,
 • thon xuống

adjective

1. Of relatively small extent from one surface to the opposite or in cross section

 • "Thin wire"
 • "A thin chiffon blouse"
 • "A thin book"
 • "A thin layer of paint"
  synonym:
 • thin

1. Ở mức độ tương đối nhỏ từ bề mặt này sang bề mặt đối diện hoặc theo mặt cắt ngang

 • "Dây mỏng"
 • "Một chiếc áo voan mỏng"
 • "Một cuốn sách mỏng"
 • "Một lớp sơn mỏng"
  từ đồng nghĩa:
 • mỏng

2. Lacking excess flesh

 • "You can't be too rich or too thin"
 • "Yon cassius has a lean and hungry look"-shakespeare
  synonym:
 • thin
 • ,
 • lean

2. Thiếu thịt thừa

 • "Bạn không thể quá giàu hay quá gầy"
 • "Yon cassius có vẻ gầy gò và đói khát"-shakespeare
  từ đồng nghĩa:
 • mỏng
 • ,
 • nghiêng

3. Very narrow

 • "A thin line across the page"
  synonym:
 • slender
 • ,
 • thin

3. Rất hẹp

 • "Một dòng mỏng trên trang"
  từ đồng nghĩa:
 • mảnh khảnh
 • ,
 • mỏng

4. Not dense

 • "A thin beard"
 • "Trees were sparse"
  synonym:
 • sparse
 • ,
 • thin

4. Không dày đặc

 • "Một bộ râu mỏng"
 • "Cây thưa thớt"
  từ đồng nghĩa:
 • thưa thớt
 • ,
 • mỏng

5. Relatively thin in consistency or low in density

 • Not viscous
 • "Air is thin at high altitudes"
 • "A thin soup"
 • "Skimmed milk is much thinner than whole milk"
 • "Thin oil"
  synonym:
 • thin

5. Tương đối mỏng về tính nhất quán hoặc mật độ thấp

 • Không nhớt
 • "Không khí loãng ở độ cao lớn"
 • "Một món súp mỏng"
 • "Sữa gầy loãng hơn nhiều so với sữa nguyên chất"
 • "Dầu mỏng"
  từ đồng nghĩa:
 • mỏng

6. (of sound) lacking resonance or volume

 • "A thin feeble cry"
  synonym:
 • thin

6. (của âm thanh) thiếu cộng hưởng hoặc âm lượng

 • "Một tiếng kêu yếu ớt"
  từ đồng nghĩa:
 • mỏng

7. Lacking spirit or sincere effort

 • "A thin smile"
  synonym:
 • thin

7. Thiếu tinh thần hoặc nỗ lực chân thành

 • "Một nụ cười mỏng"
  từ đồng nghĩa:
 • mỏng

8. Lacking substance or significance

 • "Slight evidence"
 • "A tenuous argument"
 • "A thin plot"
 • A fragile claim to fame"
  synonym:
 • flimsy
 • ,
 • fragile
 • ,
 • slight
 • ,
 • tenuous
 • ,
 • thin

8. Thiếu chất hoặc ý nghĩa

 • "Bằng chứng nhẹ"
 • "Một cuộc tranh cãi mong manh"
 • "Một âm mưu mỏng"
 • Một tuyên bố mong manh về sự nổi tiếng"
  từ đồng nghĩa:
 • mỏng manh
 • ,
 • mong manh
 • ,
 • nhẹ nhàng
 • ,
 • mỏng

adverb

1. Without viscosity

 • "The blood was flowing thin"
  synonym:
 • thinly
 • ,
 • thin

1. Không có độ nhớt

 • "Máu chảy mỏng"
  từ đồng nghĩa:
 • mỏng

Examples of using

Roll the dough out thin.
Lăn bột ra mỏng.
After sunset, a thin mist appeared over the field.
Sau khi mặt trời lặn, một màn sương mỏng xuất hiện trên cánh đồng.
The ice on the lake is too thin to bear your weight.
Băng trên hồ quá mỏng để chịu được sức nặng của bạn.