Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "therapist" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "trị liệu" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Therapist

[Nhà trị liệu]
/θɛrəpəst/

noun

1. A person skilled in a particular type of therapy

    synonym:
  • therapist
  • ,
  • healer

1. Một người có kỹ năng trong một loại trị liệu cụ thể

    từ đồng nghĩa:
  • nhà trị liệu
  • ,
  • người chữa bệnh

Examples of using

You should see a therapist.
Bạn nên gặp một nhà trị liệu.
Tom has been seeing a therapist for a month and a half.
Tom đã gặp một nhà trị liệu trong một tháng rưỡi.