Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "theoretical" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "lý thuyết" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Theoretical

[Lý thuyết]
/θiərɛtɪkəl/

adjective

1. Concerned primarily with theories or hypotheses rather than practical considerations

 • "Theoretical science"
  synonym:
 • theoretical
 • ,
 • theoretic

1. Quan tâm chủ yếu đến các lý thuyết hoặc giả thuyết hơn là những cân nhắc thực tế

 • "Khoa học lý thuyết"
  từ đồng nghĩa:
 • lý thuyết

2. Concerned with theories rather than their practical applications

 • "Theoretical physics"
  synonym:
 • theoretical

2. Quan tâm đến các lý thuyết hơn là các ứng dụng thực tế của họ

 • "Vật lý lý thuyết"
  từ đồng nghĩa:
 • lý thuyết

Examples of using

Currently, when an idealistic obscurantism has become a major "theoretical" means of the warmongers, Lenin's critique of bourgeois philosophy of the early XX century aquired particular relevance.
Hiện nay, khi một chủ nghĩa tối nghĩa duy tâm đã trở thành một phương tiện "lý thuyết" chính của những người hâm nóng, thì phê bình của Lenin về triết học tư sản có liên quan đặc biệt đầu thế kỷ XX.
The Greeks made theoretical models of geometry.
Người Hy Lạp đã tạo ra các mô hình lý thuyết của hình học.