Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "testicle" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "tinh hoàn" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Testicle

[Tinh hoàn]
/tɛstɪkəl/

noun

1. One of the two male reproductive glands that produce spermatozoa and secrete androgens

 • "She kicked him in the balls and got away"
  synonym:
 • testis
 • ,
 • testicle
 • ,
 • orchis
 • ,
 • ball
 • ,
 • ballock
 • ,
 • bollock
 • ,
 • nut
 • ,
 • egg

1. Một trong hai tuyến sinh sản nam sản xuất tinh trùng và tiết ra androgen

 • "Cô ấy đá vào bi anh ta và bỏ chạy"
  từ đồng nghĩa:
 • tinh hoàn
 • ,
 • hoa lan
 • ,
 • quả bóng
 • ,
 • bollock
 • ,
 • hạt dẻ
 • ,
 • trứng

Examples of using

My hamster has a swollen testicle on one side.
Hamster của tôi bị sưng tinh hoàn ở một bên.