Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "tempting" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "cám dỗ" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Tempting

[Cám dỗ]
/tɛmptɪŋ/

adjective

1. Highly attractive and able to arouse hope or desire

 • "An alluring prospect"
 • "Her alluring smile"
 • "The voice was low and beguiling"
 • "Difficult to say no to an enticing advertisement"
 • "A tempting invitation"
  synonym:
 • alluring
 • ,
 • beguiling
 • ,
 • enticing
 • ,
 • tempting

1. Rất hấp dẫn và có thể khơi dậy hy vọng hoặc mong muốn

 • "Một viễn cảnh lôi cuốn"
 • "Nụ cười quyến rũ của cô ấy"
 • "Giọng nói thấp và beguiling"
 • "Khó nói không với quảng cáo hấp dẫn"
 • "Một lời mời hấp dẫn"
  từ đồng nghĩa:
 • lôi cuốn
 • ,
 • bảo vệ
 • ,
 • cám dỗ

2. Very pleasantly inviting

 • "A tantalizing aroma"
 • "A tempting repast"
  synonym:
 • tantalizing
 • ,
 • tantalising
 • ,
 • tempting

2. Rất dễ chịu mời

 • "Một mùi thơm trêu ngươi"
 • "Một sự hối hận hấp dẫn"
  từ đồng nghĩa:
 • trêu ngươi
 • ,
 • cám dỗ

Examples of using

I know I am terrible, but it was just tempting me.
Tôi biết tôi rất tệ, nhưng nó chỉ đang cám dỗ tôi.