Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "telegraph" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ "điện báo" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Telegraph

[Điện báo]
/tɛləgræf/

noun

1. Apparatus used to communicate at a distance over a wire (usually in morse code)

  synonym:
 • telegraph
 • ,
 • telegraphy

1. Thiết bị dùng để liên lạc từ xa qua dây (thường bằng mã morse)

  từ đồng nghĩa:
 • điện tín
 • ,
 • điện báo

verb

1. Send cables, wires, or telegrams

  synonym:
 • cable
 • ,
 • telegraph
 • ,
 • wire

1. Gửi cáp, dây điện, hoặc điện tín

  từ đồng nghĩa:
 • cáp
 • ,
 • điện tín
 • ,
 • dây điện

Examples of using

Do you know who invented the telegraph?
Bạn có biết ai đã phát minh ra điện báo?