Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "technological" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "công nghệ" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Technological

[Công nghệ]
/tɛknəlɑʤɪkəl/

adjective

1. Based in scientific and industrial progress

 • "A technological civilization"
  synonym:
 • technological

1. Dựa trên tiến bộ khoa học và công nghiệp

 • "Một nền văn minh công nghệ"
  từ đồng nghĩa:
 • công nghệ

2. Of or relating to a practical subject that is organized according to scientific principles

 • "Technical college"
 • "Technological development"
  synonym:
 • technical
 • ,
 • technological

2. Hoặc liên quan đến một chủ đề thực tế được tổ chức theo các nguyên tắc khoa học

 • "Đại học kỹ thuật"
 • "Phát triển công nghệ"
  từ đồng nghĩa:
 • kỹ thuật
 • ,
 • công nghệ