Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "teamwork" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "hợp tác" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Teamwork

[Làm việc theo nhóm]
/timwərk/

noun

1. Cooperative work done by a team (especially when it is effective)

  • "It will take money, good planning and, above all, teamwork"
    synonym:
  • teamwork

1. Công việc hợp tác được thực hiện bởi một nhóm (đặc biệt là khi nó có hiệu quả)

  • "Nó sẽ mất tiền, kế hoạch tốt và trên hết là tinh thần đồng đội"
    từ đồng nghĩa:
  • làm việc theo nhóm