Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "taxis" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "taxi" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Taxis

[Taxi]
/tæksiz/

noun

1. A locomotor response toward or away from an external stimulus by a motile (and usually simple) organism

  synonym:
 • taxis

1. Một phản ứng vận động đối với hoặc tránh xa một kích thích bên ngoài bởi một sinh vật (và thường đơn giản)

  từ đồng nghĩa:
 • taxi

2. The surgical procedure of manually restoring a displaced body part

  synonym:
 • taxis

2. Thủ tục phẫu thuật phục hồi thủ công một bộ phận cơ thể bị dịch chuyển

  từ đồng nghĩa:
 • taxi

Examples of using

Are there taxis around here?
Có taxi quanh đây không?
I don't use taxis unless it's absolutely necessary.
Tôi không sử dụng taxi trừ khi nó thực sự cần thiết.
Are there taxis around here?
Có taxi quanh đây không?