Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "talented" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "tài năng" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Talented

[Tài năng]
/tæləntɪd/

adjective

1. Endowed with talent or talents

 • "A gifted writer"
  synonym:
 • talented
 • ,
 • gifted

1. Có tài năng hoặc tài năng

 • "Một nhà văn tài năng"
  từ đồng nghĩa:
 • tài năng
 • ,
 • năng khiếu

Examples of using

He's a talented administrator.
Anh ấy là một quản trị viên tài năng.
Mary discovered that Tom was secretly a talented singer.
Mary phát hiện ra rằng Tom là một ca sĩ tài năng.
He was very gifted and talented.
Anh ấy rất có năng khiếu và tài năng.