Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "tactfully" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "chiến thuật" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Tactfully

[Chiến thuật]
/tæktfəli/

adverb

1. Showing tact or tactfulness

  • In a tactful manner
  • "He stepped tactfully in to prevent trouble"
    synonym:
  • tactfully

1. Thể hiện sự khéo léo hoặc khéo léo

  • Một cách khéo léo
  • "Anh ấy bước một cách khéo léo để ngăn chặn rắc rối"
    từ đồng nghĩa:
  • khéo léo

Examples of using

He made his suggestion very tactfully.
Anh ấy đưa ra đề nghị của mình rất khéo léo.