Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "tackle" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "tackle" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Tackle

[Giải quyết]
/tækəl/

noun

1. The person who plays that position on a football team

 • "The right tackle is a straight a student"
  synonym:
 • tackle

1. Người chơi vị trí đó trong một đội bóng

 • "Cú tắc bóng phù hợp là một học sinh hạng a thẳng"
  từ đồng nghĩa:
 • giải quyết

2. Gear consisting of ropes etc. supporting a ship's masts and sails

  synonym:
 • rigging
 • ,
 • tackle

2. Thiết bị bao gồm dây thừng, v.v. đỡ cột buồm và cánh buồm của tàu

  từ đồng nghĩa:
 • gian lận
 • ,
 • giải quyết

3. Gear used in fishing

  synonym:
 • fishing gear
 • ,
 • tackle
 • ,
 • fishing tackle
 • ,
 • fishing rig
 • ,
 • rig

3. Dụng cụ dùng trong câu cá

  từ đồng nghĩa:
 • ngư cụ
 • ,
 • giải quyết
 • ,
 • câu cá
 • ,
 • giàn câu
 • ,
 • giàn khoan

4. (american football) a position on the line of scrimmage

 • "It takes a big man to play tackle"
  synonym:
 • tackle

4. (bóng bầu dục mỹ) một vị trí trên đường biên kịch

 • "Cần một người đàn ông to lớn để chơi bóng"
  từ đồng nghĩa:
 • giải quyết

5. (american football) grasping an opposing player with the intention of stopping by throwing to the ground

  synonym:
 • tackle

5. (bóng bầu dục mỹ) nắm bắt một cầu thủ đối phương với ý định dừng lại bằng cách ném xuống đất

  từ đồng nghĩa:
 • giải quyết

verb

1. Accept as a challenge

 • "I'll tackle this difficult task"
  synonym:
 • undertake
 • ,
 • tackle
 • ,
 • take on

1. Chấp nhận như một thách thức

 • "Tôi sẽ giải quyết nhiệm vụ khó khăn này"
  từ đồng nghĩa:
 • đảm nhận
 • ,
 • giải quyết

2. Put a harness

 • "Harness the horse"
  synonym:
 • harness
 • ,
 • tackle

2. Đặt dây nịt

 • "Khai thác ngựa"
  từ đồng nghĩa:
 • khai thác
 • ,
 • giải quyết

3. Seize and throw down an opponent player, who usually carries the ball

  synonym:
 • tackle

3. Bắt và ném xuống một cầu thủ đối phương, người thường mang bóng

  từ đồng nghĩa:
 • giải quyết

Examples of using

Health groups have called for an urgent summit to tackle alcohol-fuelled violence, which has reached epidemic proportions throughout the country.
Các nhóm y tế đã kêu gọi tổ chức một hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp để giải quyết bạo lực do rượu gây ra, vốn đã đạt đến mức độ đại dịch trên khắp đất nước.
Could you tackle this?
Bạn có thể giải quyết vấn đề này?
Tom seems to be unwilling to tackle the problem.
Tom dường như không sẵn lòng giải quyết vấn đề.