Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "table" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "bảng" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Table

[Bảng]
/tebəl/

noun

1. A set of data arranged in rows and columns

 • "See table 1"
  synonym:
 • table
 • ,
 • tabular array

1. Một tập hợp dữ liệu được sắp xếp theo hàng và cột

 • "Xem bảng 1"
  từ đồng nghĩa:
 • bàn
 • ,
 • mảng bảng

2. A piece of furniture having a smooth flat top that is usually supported by one or more vertical legs

 • "It was a sturdy table"
  synonym:
 • table

2. Một mảnh đồ nội thất có đỉnh phẳng mịn thường được hỗ trợ bởi một hoặc nhiều chân thẳng đứng

 • "Đó là một cái bàn chắc chắn"
  từ đồng nghĩa:
 • bàn

3. A piece of furniture with tableware for a meal laid out on it

 • "I reserved a table at my favorite restaurant"
  synonym:
 • table

3. Một món đồ nội thất với bộ đồ ăn cho một bữa ăn được đặt trên đó

 • "Tôi đặt bàn tại nhà hàng yêu thích của tôi"
  từ đồng nghĩa:
 • bàn

4. Flat tableland with steep edges

 • "The tribe was relatively safe on the mesa but they had to descend into the valley for water"
  synonym:
 • mesa
 • ,
 • table

4. Tableland phẳng với các cạnh dốc

 • "Bộ lạc tương đối an toàn trên mesa nhưng họ phải xuống thung lũng để lấy nước"
  từ đồng nghĩa:
 • mesa
 • ,
 • bàn

5. A company of people assembled at a table for a meal or game

 • "He entertained the whole table with his witty remarks"
  synonym:
 • table

5. Một công ty của những người được tập hợp tại một bàn cho một bữa ăn hoặc trò chơi

 • "Anh ấy đã giải trí toàn bộ bàn với những nhận xét dí dỏm của mình"
  từ đồng nghĩa:
 • bàn

6. Food or meals in general

 • "She sets a fine table"
 • "Room and board"
  synonym:
 • board
 • ,
 • table

6. Thực phẩm hoặc bữa ăn nói chung

 • "Cô ấy đặt một cái bàn tốt"
 • "Phòng và bảng"
  từ đồng nghĩa:
 • hội đồng quản trị
 • ,
 • bàn

verb

1. Hold back to a later time

 • "Let's postpone the exam"
  synonym:
 • postpone
 • ,
 • prorogue
 • ,
 • hold over
 • ,
 • put over
 • ,
 • table
 • ,
 • shelve
 • ,
 • set back
 • ,
 • defer
 • ,
 • remit
 • ,
 • put off

1. Giữ lại sau

 • "Hãy hoãn kỳ thi"
  từ đồng nghĩa:
 • hoãn lại
 • ,
 • prorogue
 • ,
 • giữ
 • ,
 • đặt lên trên
 • ,
 • bàn
 • ,
 • nơi trú ẩn
 • ,
 • đặt lại
 • ,
 • trì hoãn
 • ,
 • nộp
 • ,
 • bỏ đi

2. Arrange or enter in tabular form

  synonym:
 • table
 • ,
 • tabularize
 • ,
 • tabularise
 • ,
 • tabulate

2. Sắp xếp hoặc nhập ở dạng bảng

  từ đồng nghĩa:
 • bàn
 • ,
 • lập bảng
 • ,
 • bảng

Examples of using

They have a round table in the living room.
Họ có một bàn tròn trong phòng khách.
Remove the lamp from the table.
Lấy đèn ra khỏi bàn.
Tom took a sip of his drink and put the glass back on the table.
Tom nhấp một ngụm đồ uống của mình và đặt ly trở lại bàn.