Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sweep" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "quét" vào tiếng Việt

EnglishVietnamese

Sweep

[Quét]
/swip/

noun

1. A wide scope

 • "The sweep of the plains"
  synonym:
 • sweep
 • ,
 • expanse

1. Một phạm vi rộng

 • "Sự càn quét của đồng bằng"
  từ đồng nghĩa:
 • quét
 • ,
 • mở rộng

2. Someone who cleans soot from chimneys

  synonym:
 • chimneysweeper
 • ,
 • chimneysweep
 • ,
 • sweep

2. Ai đó làm sạch bồ hóng từ ống khói

  từ đồng nghĩa:
 • ống khói
 • ,
 • quét

3. Winning all or all but one of the tricks in bridge

  synonym:
 • slam
 • ,
 • sweep

3. Chiến thắng tất cả hoặc tất cả trừ một trong những mánh khóe trong cầu

  từ đồng nghĩa:
 • slam
 • ,
 • quét

4. A long oar used in an open boat

  synonym:
 • sweep
 • ,
 • sweep oar

4. Một mái chèo dài được sử dụng trong một chiếc thuyền mở

  từ đồng nghĩa:
 • quét

5. (american football) an attempt to advance the ball by running around the end of the line

  synonym:
 • end run
 • ,
 • sweep

5. (bóng đá mỹ) một nỗ lực để tiến bóng bằng cách chạy quanh cuối dòng

  từ đồng nghĩa:
 • kết thúc
 • ,
 • quét

6. A movement in an arc

 • "A sweep of his arm"
  synonym:
 • sweep

6. Một chuyển động trong một vòng cung

 • "Một cánh tay của anh ấy"
  từ đồng nghĩa:
 • quét

verb

1. Sweep across or over

 • "Her long skirt brushed the floor"
 • "A gasp swept cross the audience"
  synonym:
 • brush
 • ,
 • sweep

1. Quét qua hoặc qua

 • "Chiếc váy dài của cô ấy chải sàn"
 • "Một tiếng thở hổn hển quét qua khán giả"
  từ đồng nghĩa:
 • bàn chải
 • ,
 • quét

2. Move with sweeping, effortless, gliding motions

 • "The diva swept into the room"
 • "Shreds of paper sailed through the air"
 • "The searchlights swept across the sky"
  synonym:
 • sweep
 • ,
 • sail

2. Di chuyển với các chuyển động quét, dễ dàng, lướt

 • "Diva quét vào phòng"
 • "Những mảnh vụn giấy bay trong không trung"
 • "Đèn rọi khắp bầu trời"
  từ đồng nghĩa:
 • quét
 • ,
 • buồm

3. Sweep with a broom or as if with a broom

 • "Sweep the crumbs off the table"
 • "Sweep under the bed"
  synonym:
 • sweep
 • ,
 • broom

3. Quét bằng chổi hoặc như thể với một cây chổi

 • "Quét những mẩu vụn ra khỏi bàn"
 • "Quét dưới gầm giường"
  từ đồng nghĩa:
 • quét
 • ,
 • chổi

4. Force into some kind of situation, condition, or course of action

 • "They were swept up by the events"
 • "Don't drag me into this business"
  synonym:
 • embroil
 • ,
 • tangle
 • ,
 • sweep
 • ,
 • sweep up
 • ,
 • drag
 • ,
 • drag in

4. Buộc vào một số loại tình huống, điều kiện hoặc quá trình hành động

 • "Họ đã bị cuốn theo các sự kiện"
 • "Đừng kéo tôi vào công việc này"
  từ đồng nghĩa:
 • thêu
 • ,
 • rối
 • ,
 • quét
 • ,
 • quét lên
 • ,
 • kéo
 • ,
 • kéo vào

5. To cover or extend over an area or time period

 • "Rivers traverse the valley floor", "the parking lot spans 3 acres"
 • "The novel spans three centuries"
  synonym:
 • cross
 • ,
 • traverse
 • ,
 • span
 • ,
 • sweep

5. Để bao phủ hoặc mở rộng trong một khu vực hoặc khoảng thời gian

 • "Rivers băng qua sàn thung lũng", "bãi đậu xe trải dài 3 mẫu anh"
 • "Tiểu thuyết kéo dài ba thế kỷ"
  từ đồng nghĩa:
 • chéo
 • ,
 • đi qua
 • ,
 • nhịp
 • ,
 • quét

6. Clean by sweeping

 • "Please sweep the floor"
  synonym:
 • sweep

6. Làm sạch bằng cách quét

 • "Hãy quét sàn"
  từ đồng nghĩa:
 • quét

7. Win an overwhelming victory in or on

 • "Her new show dog swept all championships"
  synonym:
 • sweep

7. Giành chiến thắng áp đảo trong hoặc trên

 • "Con chó trình diễn mới của cô ấy đã quét tất cả các chức vô địch"
  từ đồng nghĩa:
 • quét

8. Cover the entire range of

  synonym:
 • sweep

8. Bao gồm toàn bộ phạm vi của

  từ đồng nghĩa:
 • quét

9. Make a big sweeping gesture or movement

  synonym:
 • swing
 • ,
 • sweep
 • ,
 • swing out

9. Làm một cử chỉ hoặc chuyển động quét lớn

  từ đồng nghĩa:
 • đu quay
 • ,
 • quét
 • ,
 • vung ra

Examples of using

All you have to do is sweep the floor.
Tất cả bạn phải làm là quét sàn.
After you blow up those balloons, could you sweep the room?
Sau khi bạn thổi những quả bóng bay đó, bạn có thể quét phòng không?
He ordered me to sweep the room.
Anh ra lệnh cho tôi quét phòng.