Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "swallow" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "nuốt" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Swallow

[Nuốt]
/swɑloʊ/

noun

1. A small amount of liquid food

 • "A sup of ale"
  synonym:
 • swallow
 • ,
 • sup

1. Một lượng nhỏ thức ăn lỏng

 • "Một bữa tối của bia"
  từ đồng nghĩa:
 • nuốt
 • ,
 • sup

2. The act of swallowing

 • "One swallow of the liquid was enough"
 • "He took a drink of his beer and smacked his lips"
  synonym:
 • swallow
 • ,
 • drink
 • ,
 • deglutition

2. Hành động nuốt

 • "Một ngụm chất lỏng là đủ"
 • "Anh ấy uống một cốc bia và đập môi"
  từ đồng nghĩa:
 • nuốt
 • ,
 • uống
 • ,
 • khử trùng

3. Small long-winged songbird noted for swift graceful flight and the regularity of its migrations

  synonym:
 • swallow

3. Loài chim biết hót cánh dài nhỏ nổi tiếng với khả năng bay nhanh và di cư đều đặn

  từ đồng nghĩa:
 • nuốt

verb

1. Pass through the esophagus as part of eating or drinking

 • "Swallow the raw fish--it won't kill you!"
  synonym:
 • swallow
 • ,
 • get down

1. Đi qua thực quản như một phần của việc ăn uống

 • "Nuốt cá sống--nó sẽ không giết chết bạn!"
  từ đồng nghĩa:
 • nuốt
 • ,
 • xuống đi

2. Engulf and destroy

 • "The nazis swallowed the baltic countries"
  synonym:
 • swallow

2. Nhấn chìm và hủy diệt

 • "Đức quốc xã đã nuốt chửng các nước vùng baltic"
  từ đồng nghĩa:
 • nuốt

3. Enclose or envelop completely, as if by swallowing

 • "The huge waves swallowed the small boat and it sank shortly thereafter"
  synonym:
 • immerse
 • ,
 • swallow
 • ,
 • swallow up
 • ,
 • bury
 • ,
 • eat up

3. Bao bọc hoặc bao bọc hoàn toàn, như thể bằng cách nuốt

 • "Những con sóng lớn nuốt chửng chiếc thuyền nhỏ và nó chìm ngay sau đó"
  từ đồng nghĩa:
 • đắm chìm
 • ,
 • nuốt
 • ,
 • nuốt lên
 • ,
 • chôn cất
 • ,
 • ăn đi

4. Utter indistinctly

 • "She swallowed the last words of her speech"
  synonym:
 • swallow

4. Hoàn toàn không rõ ràng

 • "Cô ấy nuốt những lời cuối cùng trong bài phát biểu của mình"
  từ đồng nghĩa:
 • nuốt

5. Take back what one has said

 • "He swallowed his words"
  synonym:
 • swallow
 • ,
 • take back
 • ,
 • unsay
 • ,
 • withdraw

5. Rút lại những gì người ta đã nói

 • "Anh ấy nuốt lời"
  từ đồng nghĩa:
 • nuốt
 • ,
 • lấy lại
 • ,
 • không nói
 • ,
 • rút lui

6. Keep from expressing

 • "I swallowed my anger and kept quiet"
  synonym:
 • swallow

6. Không được biểu đạt

 • "Tôi nuốt cơn giận và giữ im lặng"
  từ đồng nghĩa:
 • nuốt

7. Tolerate or accommodate oneself to

 • "I shall have to accept these unpleasant working conditions"
 • "I swallowed the insult"
 • "She has learned to live with her husband's little idiosyncrasies"
  synonym:
 • accept
 • ,
 • live with
 • ,
 • swallow

7. Dung túng hoặc thích nghi với chính mình

 • "Tôi sẽ phải chấp nhận những điều kiện làm việc khó chịu này"
 • "Tôi đã nuốt chửng sự xúc phạm"
 • "Cô ấy đã học cách sống với những phong cách riêng nhỏ của chồng"
  từ đồng nghĩa:
 • chấp nhận
 • ,
 • sống với
 • ,
 • nuốt

8. Believe or accept without questioning or challenge

 • "Am i supposed to swallow that story?"
  synonym:
 • swallow

8. Tin tưởng hoặc chấp nhận mà không cần đặt câu hỏi hay thách thức

 • "Tôi có nên nuốt chửng câu chuyện đó không?"
  từ đồng nghĩa:
 • nuốt

Examples of using

Be careful not to swallow the pit.
Cẩn thận không nuốt hố.
One swallow doesn't make a spring.
Một con én không làm nên mùa xuân.
One swallow does not a spring make.
Một con én không tạo nên mùa xuân.