Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "suggest" into Vietnamese language

Nghĩa dịch & định nghĩa của từ "gợi ý" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Suggest

[Đề xuất]
/səʤɛst/

verb

1. Make a proposal, declare a plan for something

 • "The senator proposed to abolish the sales tax"
  synonym:
 • propose
 • ,
 • suggest
 • ,
 • advise

1. Đưa ra một đề nghị, tuyên bố một kế hoạch cho một cái gì đó

 • "Thượng nghị sĩ đề xuất bãi bỏ thuế bán hàng"
  từ đồng nghĩa:
 • đề xuất
 • ,
 • đề ngh
 • ,
 • tư vấn

2. Drop a hint

 • Intimate by a hint
  synonym:
 • hint
 • ,
 • suggest

2. Thả một gợi ý

 • Thân mật bằng một gợi ý
  từ đồng nghĩa:
 • gợi ý
 • ,
 • đề ngh

3. Imply as a possibility

 • "The evidence suggests a need for more clarification"
  synonym:
 • suggest
 • ,
 • intimate

3. Ngụ ý như một khả năng

 • "Bằng chứng cho thấy cần phải làm rõ hơn"
  từ đồng nghĩa:
 • đề ngh
 • ,
 • thân mật

4. Suggest the necessity of an intervention

 • In medicine
 • "Tetracycline is indicated in such cases"
  synonym:
 • indicate
 • ,
 • suggest

4. Đề xuất sự cần thiết của một sự can thiệp

 • Trong y học
 • "Tetracycline được chỉ định trong những trường hợp như vậy"
  từ đồng nghĩa:
 • chỉ ra
 • ,
 • đề ngh

5. Call to mind

 • "This remark evoked sadness"
  synonym:
 • suggest
 • ,
 • evoke
 • ,
 • paint a picture

5. Gọi tâm trí

 • "Nhận xét này gợi lên nỗi buồn"
  từ đồng nghĩa:
 • đề ngh
 • ,
 • gợi lên
 • ,
 • vẽ một bức tranh

Examples of using

I'd suggest that you don't do that.
Tôi đề nghị bạn đừng làm điều đó.
I suggest that you don't do that.
Tôi đề nghị bạn đừng làm điều đó.
I'd never suggest that.
Tôi sẽ không bao giờ đề nghị điều đó.