Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "suddenly" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "đột nhiên" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Suddenly

[Đột nhiên]
/sədənli/

adverb

1. Happening unexpectedly

 • "Suddenly she felt a sharp pain in her side"
  synonym:
 • suddenly
 • ,
 • all of a sudden
 • ,
 • of a sudden

1. Xảy ra bất ngờ

 • "Đột nhiên cô ấy cảm thấy đau nhói ở bên cạnh"
  từ đồng nghĩa:
 • đột ngột
 • ,
 • đột nhiên
 • ,
 • bất ngờ

2. Quickly and without warning

 • "He stopped suddenly"
  synonym:
 • abruptly
 • ,
 • suddenly
 • ,
 • short
 • ,
 • dead

2. Nhanh chóng và không có cảnh báo

 • "Anh dừng lại đột ngột"
  từ đồng nghĩa:
 • đột ngột
 • ,
 • ngắn
 • ,
 • chết

3. On impulse

 • Without premeditation
 • "He decided to go to chicago on the spur of the moment"
 • "He made up his mind suddenly"
  synonym:
 • on the spur of the moment
 • ,
 • suddenly

3. Thúc đẩy

 • Không có tiền định
 • "Anh ấy quyết định đến chicago vào thời điểm này"
 • "Anh ấy đã quyết định đột ngột"
  từ đồng nghĩa:
 • trên sự thúc đẩy của thời điểm này
 • ,
 • đột ngột

Examples of using

We suddenly sighted a school of fish.
Chúng tôi đột nhiên nhìn thấy một trường cá.
Tom's horse reared suddenly and threw him.
Con ngựa của Tom đột nhiên nuôi và ném anh ta.
Tom suddenly disappeared.
Tom đột nhiên biến mất.