Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "subjective" into Vietnamese language

Nghĩa dịch & định nghĩa của từ "chủ quan" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Subjective

[Chủ quan]
/səbʤɛktɪv/

adjective

1. Taking place within the mind and modified by individual bias

 • "A subjective judgment"
  synonym:
 • subjective

1. Diễn ra trong tâm trí và được sửa đổi bởi sự thiên vị cá nhân

 • "Một phán đoán chủ quan"
  từ đồng nghĩa:
 • chủ quan

2. Of a mental act performed entirely within the mind

 • "A cognition is an immanent act of mind"
  synonym:
 • immanent
 • ,
 • subjective

2. Của một hành vi tinh thần được thực hiện hoàn toàn trong tâm trí

 • "Nhận thức là một hành động nội tại của tâm trí"
  từ đồng nghĩa:
 • nội tại
 • ,
 • chủ quan

Examples of using

Beauty is subjective.
Vẻ đẹp là chủ quan.
The meaning of this practice was obfuscated by centuries of the practitioners' subjective interpretations.
Ý nghĩa của thực hành này đã bị xáo trộn bởi nhiều thế kỷ diễn giải chủ quan của các học viên.
His writing is very subjective.
Bài viết của ông rất chủ quan.