Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "studied" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "học" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Studied

[Học tập]
/stədid/

adjective

1. Produced or marked by conscious design or premeditation

  • "A studied smile"
  • "A note of biting irony and studied insult"- v.l.parrington
    synonym:
  • studied

1. Được sản xuất hoặc đánh dấu bằng thiết kế có ý thức hoặc tiền định

  • "Một nụ cười nghiên cứu"
  • "Một lưu ý của việc cắn trớ trêu và nghiên cứu xúc phạm" - v.l.parrington
    từ đồng nghĩa:
  • nghiên cứu

Examples of using

Tom studied philosophy at the university.
Tom học triết học tại trường đại học.
I've never studied French grammar.
Tôi chưa bao giờ học ngữ pháp tiếng Pháp.
The children haven't studied division yet.
Những đứa trẻ chưa học phân chia.