Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "strike" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ "đình công" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Strike

[Tấn công]
/straɪk/

noun

1. A group's refusal to work in protest against low pay or bad work conditions

 • "The strike lasted more than a month before it was settled"
  synonym:
 • strike
 • ,
 • work stoppage

1. Việc một nhóm từ chối làm việc để phản đối mức lương thấp hoặc điều kiện làm việc tồi tệ

 • "Cuộc đình công kéo dài hơn một tháng trước khi được giải quyết"
  từ đồng nghĩa:
 • đình công
 • ,
 • ngừng việc

2. An attack that is intended to seize or inflict damage on or destroy an objective

 • "The strike was scheduled to begin at dawn"
  synonym:
 • strike

2. Một cuộc tấn công nhằm mục đích chiếm giữ hoặc gây thiệt hại hoặc phá hủy một mục tiêu

 • "Cuộc đình công dự kiến bắt đầu vào lúc bình minh"
  từ đồng nghĩa:
 • đình công

3. A gentle blow

  synonym:
 • rap
 • ,
 • strike
 • ,
 • tap

3. Một cú đánh nhẹ nhàng

  từ đồng nghĩa:
 • rap
 • ,
 • đình công
 • ,
 • chạm

4. A score in tenpins: knocking down all ten with the first ball

 • "He finished with three strikes in the tenth frame"
  synonym:
 • strike
 • ,
 • ten-strike

4. Một điểm trong tenpins: hạ gục tất cả mười với quả bóng đầu tiên

 • "Anh ấy kết thúc với ba cú đánh ở khung thứ mười"
  từ đồng nghĩa:
 • đình công
 • ,
 • mười đòn

5. (baseball) a pitch that the batter swings at and misses, or that the batter hits into foul territory, or that the batter does not swing at but the umpire judges to be in the area over home plate and between the batter's knees and shoulders

 • "This pitcher throws more strikes than balls"
  synonym:
 • strike

5. (bóng chày) một cú ném mà người đánh bóng vung vào và trượt, hoặc người đánh bóng đánh vào vùng phạm lỗi, hoặc người đánh bóng không vung vào mà trọng tài đánh giá là ở khu vực phía trên sân nhà và giữa đầu gối và vai của người đánh bóng

 • "Người ném bóng này ném nhiều cú đánh hơn bóng"
  từ đồng nghĩa:
 • đình công

6. A conspicuous success

 • "That song was his first hit and marked the beginning of his career"
 • "That new broadway show is a real smasher"
 • "The party went with a bang"
  synonym:
 • hit
 • ,
 • smash
 • ,
 • smasher
 • ,
 • strike
 • ,
 • bang

6. Một thành công dễ thấy

 • "Bài hát đó là bản hit đầu tiên của anh ấy và đánh dấu sự khởi đầu sự nghiệp của anh ấy"
 • "Buổi biểu diễn broadway mới đó thực sự là một cú đập phá"
 • "Bữa tiệc đã diễn ra thành công"
  từ đồng nghĩa:
 • đánh trúng
 • ,
 • đập vỡ
 • ,
 • đình công
 • ,
 • bang

verb

1. Deliver a sharp blow, as with the hand, fist, or weapon

 • "The teacher struck the child"
 • "The opponent refused to strike"
 • "The boxer struck the attacker dead"
  synonym:
 • strike

1. Tung ra một đòn sắc bén, như với bàn tay, nắm đấm hoặc vũ khí

 • "Giáo viên đánh trẻ"
 • "Đối phương không chịu tấn công"
 • "Võ sĩ đánh chết kẻ tấn công"
  từ đồng nghĩa:
 • đình công

2. Have an emotional or cognitive impact upon

 • "This child impressed me as unusually mature"
 • "This behavior struck me as odd"
  synonym:
 • affect
 • ,
 • impress
 • ,
 • move
 • ,
 • strike

2. Có tác động về mặt cảm xúc hoặc nhận thức

 • "Đứa trẻ này gây ấn tượng với tôi là trưởng thành một cách bất thường"
 • "Hành vi này khiến tôi cảm thấy kỳ quặc"
  từ đồng nghĩa:
 • ảnh hưởng
 • ,
 • gây ấn tượng
 • ,
 • di chuyển
 • ,
 • đình công

3. Hit against

 • Come into sudden contact with
 • "The car hit a tree"
 • "He struck the table with his elbow"
  synonym:
 • hit
 • ,
 • strike
 • ,
 • impinge on
 • ,
 • run into
 • ,
 • collide with

3. Đánh vào

 • Tiếp xúc đột ngột với
 • "Xe tông vào cây"
 • "Anh ta dùng cùi chỏ đập vào bàn"
  từ đồng nghĩa:
 • đánh trúng
 • ,
 • đình công
 • ,
 • tác động vào
 • ,
 • chạy vào
 • ,
 • va chạm với

4. Make a strategic, offensive, assault against an enemy, opponent, or a target

 • "The germans struck poland on sept. 1, 1939"
 • "We must strike the enemy's oil fields"
 • "In the fifth inning, the giants struck, sending three runners home to win the game 5 to 2"
  synonym:
 • strike
 • ,
 • hit

4. Thực hiện một chiến lược, tấn công, tấn công chống lại kẻ thù, đối thủ hoặc mục tiêu

 • "Người đức tấn công ba lan vào ngày 1 tháng 9 năm 1939"
 • "Chúng ta phải tấn công các mỏ dầu của kẻ thù"
 • "Trong hiệp thứ năm, người khổng lồ tấn công, khiến ba vận động viên về nhà giành chiến thắng với tỷ số 5-2"
  từ đồng nghĩa:
 • đình công
 • ,
 • đánh trúng

5. Indicate (a certain time) by striking

 • "The clock struck midnight"
 • "Just when i entered, the clock struck"
  synonym:
 • strike

5. Chỉ ra (một thời điểm nhất định) bằng cách đánh

 • "Đồng hồ điểm nửa đêm"
 • "Ngay khi tôi bước vào, đồng hồ đã điểm"
  từ đồng nghĩa:
 • đình công

6. Affect or afflict suddenly, usually adversely

 • "We were hit by really bad weather"
 • "He was stricken with cancer when he was still a teenager"
 • "The earthquake struck at midnight"
  synonym:
 • hit
 • ,
 • strike

6. Ảnh hưởng hoặc làm phiền đột ngột, thường là bất lợi

 • "Chúng tôi bị ảnh hưởng bởi thời tiết thực sự xấu"
 • "Anh ấy bị ung thư khi vẫn còn là một thiếu niên"
 • "Trận động đất xảy ra vào lúc nửa đêm"
  từ đồng nghĩa:
 • đánh trúng
 • ,
 • đình công

7. Stop work in order to press demands

 • "The auto workers are striking for higher wages"
 • "The employees walked out when their demand for better benefits was not met"
  synonym:
 • strike
 • ,
 • walk out

7. Ngừng làm việc để thúc đẩy yêu cầu

 • "Các công nhân ô tô đang đình công để đòi mức lương cao hơn"
 • "Các nhân viên đã bỏ đi khi nhu cầu về phúc lợi tốt hơn của họ không được đáp ứng"
  từ đồng nghĩa:
 • đình công
 • ,
 • bước ra ngoài

8. Touch or seem as if touching visually or audibly

 • "Light fell on her face"
 • "The sun shone on the fields"
 • "The light struck the golden necklace"
 • "A strange sound struck my ears"
  synonym:
 • fall
 • ,
 • shine
 • ,
 • strike

8. Chạm vào hoặc có vẻ như chạm vào bằng mắt hoặc bằng âm thanh

 • "Ánh sáng chiếu vào mặt cô ấy"
 • "Mặt trời chiếu sáng trên cánh đồng"
 • "Ánh sáng chiếu vào chiếc vòng cổ vàng"
 • "Một âm thanh kỳ lạ đập vào tai tôi"
  từ đồng nghĩa:
 • rơi
 • ,
 • tỏa sáng
 • ,
 • đình công

9. Attain

 • "The horse finally struck a pace"
  synonym:
 • come to
 • ,
 • strike

9. Đạt được

 • "Con ngựa cuối cùng cũng bắt kịp tốc độ"
  từ đồng nghĩa:
 • đến với
 • ,
 • đình công

10. Produce by manipulating keys or strings of musical instruments, also metaphorically

 • "The pianist strikes a middle c"
 • "Strike `z' on the keyboard"
 • "Her comments struck a sour note"
  synonym:
 • strike
 • ,
 • hit

10. Sản xuất bằng cách thao tác phím hoặc dây nhạc cụ, cũng mang tính ẩn dụ

 • "Nghệ sĩ piano đánh một chữ c ở giữa"
 • "Strike `z' on the keyboard"
 • "Những bình luận của cô ấy gây ấn tượng chua chát"
  từ đồng nghĩa:
 • đình công
 • ,
 • đánh trúng

11. Cause to form (an electric arc) between electrodes of an arc lamp

 • "Strike an arc"
  synonym:
 • strike

11. Nguyên nhân hình thành (một hồ quang điện) giữa các điện cực của đèn hồ quang

 • "Đình công một vòng cung"
  từ đồng nghĩa:
 • đình công

12. Find unexpectedly

 • "The archeologists chanced upon an old tomb"
 • "She struck a goldmine"
 • "The hikers finally struck the main path to the lake"
  synonym:
 • fall upon
 • ,
 • strike
 • ,
 • come upon
 • ,
 • light upon
 • ,
 • chance upon
 • ,
 • come across
 • ,
 • chance on
 • ,
 • happen upon
 • ,
 • attain
 • ,
 • discover

12. Tìm bất ng

 • "Các nhà khảo cổ tình cờ nhìn thấy một ngôi mộ cổ"
 • "Cô ấy đã đánh trúng một mỏ vàng"
 • "Những người đi bộ đường dài cuối cùng đã đi được con đường chính dẫn đến hồ"
  từ đồng nghĩa:
 • rơi xuống
 • ,
 • đình công
 • ,
 • đến khi
 • ,
 • ánh sáng trên
 • ,
 • cơ hội
 • ,
 • đi qua
 • ,
 • cơ hội trên
 • ,
 • xảy ra
 • ,
 • đạt được
 • ,
 • khám phá

13. Produce by ignition or a blow

 • "Strike fire from the flintstone"
 • "Strike a match"
  synonym:
 • strike

13. Sản xuất bằng cách đánh lửa hoặc một cú đánh

 • "Đốt lửa từ đá lửa"
 • "Đánh một trận"
  từ đồng nghĩa:
 • đình công

14. Remove by erasing or crossing out or as if by drawing a line

 • "Please strike this remark from the record"
 • "Scratch that remark"
  synonym:
 • strike
 • ,
 • scratch
 • ,
 • expunge
 • ,
 • excise

14. Loại bỏ bằng cách xóa hoặc gạch bỏ hoặc như thể bằng cách vẽ một đường

 • "Xin hãy ghi lại nhận xét này từ hồ sơ"
 • "Gãi nhận xét đó"
  từ đồng nghĩa:
 • đình công
 • ,
 • cào
 • ,
 • xóa
 • ,
 • thuế tiêu thụ đặc biệt

15. Cause to experience suddenly

 • "Panic struck me"
 • "An interesting idea hit her"
 • "A thought came to me"
 • "The thought struck terror in our minds"
 • "They were struck with fear"
  synonym:
 • hit
 • ,
 • strike
 • ,
 • come to

15. Nguyên nhân để trải nghiệm đột ngột

 • "Hoảng loạn tấn công tôi"
 • "Một ý tưởng thú vị đã đến với cô ấy"
 • "Một ý nghĩ đã đến với tôi"
 • "Ý nghĩ đó đã gây ra nỗi kinh hoàng trong tâm trí chúng tôi"
 • "Họ vô cùng sợ hãi"
  từ đồng nghĩa:
 • đánh trúng
 • ,
 • đình công
 • ,
 • đến với

16. Drive something violently into a location

 • "He hit his fist on the table"
 • "She struck her head on the low ceiling"
  synonym:
 • hit
 • ,
 • strike

16. Lái xe một cái gì đó dữ dội vào một vị trí

 • "Anh ta đánh nắm đấm lên bàn"
 • "Cô ấy đập đầu lên trần nhà thấp"
  từ đồng nghĩa:
 • đánh trúng
 • ,
 • đình công

17. Occupy or take on

 • "He assumes the lotus position"
 • "She took her seat on the stage"
 • "We took our seats in the orchestra"
 • "She took up her position behind the tree"
 • "Strike a pose"
  synonym:
 • assume
 • ,
 • take
 • ,
 • strike
 • ,
 • take up

17. Chiếm hoặc tiếp nhận

 • "Anh ấy đảm nhận vị trí hoa sen"
 • "Cô ấy ngồi xuống sân khấu"
 • "Chúng tôi ngồi vào chỗ trong dàn nhạc"
 • "Cô ấy đứng ở vị trí phía sau cái cây"
 • "Đập tư thế"
  từ đồng nghĩa:
 • giả định
 • ,
 • lấy
 • ,
 • đình công
 • ,
 • chiếm lấy

18. Form by stamping, punching, or printing

 • "Strike coins"
 • "Strike a medal"
  synonym:
 • mint
 • ,
 • coin
 • ,
 • strike

18. Hình thức bằng cách dập, đục lỗ, hoặc in ấn

 • "Đòn xu"
 • "Đình huy chương"
  từ đồng nghĩa:
 • bạc hà
 • ,
 • đồng xu
 • ,
 • đình công

19. Smooth with a strickle

 • "Strickle the grain in the measure"
  synonym:
 • strickle
 • ,
 • strike

19. Mịn màng với một strickle

 • "Đâm hạt vào thước đo"
  từ đồng nghĩa:
 • bị ảnh hưởng
 • ,
 • đình công

20. Pierce with force

 • "The bullet struck her thigh"
 • "The icy wind struck through our coats"
  synonym:
 • strike

20. Xuyên bằng lực

 • "Viên đạn găm vào đùi cô ấy"
 • "Gió băng giá thổi qua áo khoác của chúng tôi"
  từ đồng nghĩa:
 • đình công

21. Arrive at after reckoning, deliberating, and weighing

 • "Strike a balance"
 • "Strike a bargain"
  synonym:
 • strike

21. Đến sau khi tính toán, cân nhắc và cân nhắc

 • "Đạt được sự cân bằng"
 • "Đạt được một món hời"
  từ đồng nghĩa:
 • đình công

Examples of using

As they say, you've got to strike while the iron's hot. You're not going to have another chance like this one.
Như người ta nói, bạn phải đánh khi bàn ủi đang nóng. Bạn sẽ không có cơ hội nào khác như thế này.
Today I'm on strike against the strike.
Hôm nay tôi đình công chống lại cuộc đình công.
The bus drivers are going on strike today.
Hôm nay các tài xế xe buýt sẽ đình công.