Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "straightaway" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ straightaway sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Straightaway

[Đi thẳng]
/stretəwe/

noun

1. A straight segment of a roadway or racecourse

  synonym:
 • straightaway
 • ,
 • straight

1. Một đoạn thẳng của đường hoặc trường đua ngựa

  từ đồng nghĩa:
 • ngay lập tức
 • ,
 • thẳng

adjective

1. Performed with little or no delay

 • "An immediate reply to my letter"
 • "A prompt reply"
 • "Was quick to respond"
 • "A straightaway denial"
  synonym:
 • immediate
 • ,
 • prompt
 • ,
 • quick
 • ,
 • straightaway

1. Được thực hiện với ít hoặc không chậm tr

 • "Trả lời ngay lập tức lá thư của tôi"
 • "Một câu trả lời nhanh chóng"
 • "Đã nhanh chóng trả lời"
 • "Một sự phủ nhận ngay lập tức"
  từ đồng nghĩa:
 • ngay lập tức
 • ,
 • nhắc nh
 • ,
 • nhanh lên

adverb

1. Without delay or hesitation

 • With no time intervening
 • "He answered immediately"
 • "Found an answer straightaway"
 • "An official accused of dishonesty should be suspended forthwith"
 • "Come here now!"
  synonym:
 • immediately
 • ,
 • instantly
 • ,
 • straightaway
 • ,
 • straight off
 • ,
 • directly
 • ,
 • now
 • ,
 • right away
 • ,
 • at once
 • ,
 • forthwith
 • ,
 • like a shot

1. Không chậm trễ hay do dự

 • Không có thời gian can thiệp
 • "Anh ấy trả lời ngay lập tức"
 • "Tìm thấy câu trả lời ngay lập tức"
 • "Một quan chức bị buộc tội không trung thực nên bị đình chỉ ngay lập tức"
 • "Đến đây ngay!"
  từ đồng nghĩa:
 • ngay lập tức
 • ,
 • tức thì
 • ,
 • thẳng tắt
 • ,
 • trực tiếp
 • ,
 • bây gi
 • ,
 • cùng một lúc
 • ,
 • như một phát súng