Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "stoop" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "stoop" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Stoop

[Stoop]
/stup/

noun

1. An inclination of the top half of the body forward and downward

  synonym:
 • stoop

1. Độ nghiêng của nửa trên của cơ thể về phía trước và hướng xuống

  từ đồng nghĩa:
 • cúi xuống

2. Basin for holy water

  synonym:
 • stoup
 • ,
 • stoop

2. Lưu vực cho nước thánh

  từ đồng nghĩa:
 • stoup
 • ,
 • cúi xuống

3. Small porch or set of steps at the front entrance of a house

  synonym:
 • stoop
 • ,
 • stoep

3. Hiên nhỏ hoặc bộ các bước ở lối vào phía trước của một ngôi nhà

  từ đồng nghĩa:
 • cúi xuống
 • ,
 • khom lưng

verb

1. Bend one's back forward from the waist on down

 • "He crouched down"
 • "She bowed before the queen"
 • "The young man stooped to pick up the girl's purse"
  synonym:
 • crouch
 • ,
 • stoop
 • ,
 • bend
 • ,
 • bow

1. Uốn cong lưng về phía trước từ thắt lưng trở xuống

 • "Anh cúi xuống"
 • "Cô cúi đầu trước nữ hoàng"
 • "Chàng trai cúi xuống nhặt ví của cô gái"
  từ đồng nghĩa:
 • cúi mình
 • ,
 • cúi xuống
 • ,
 • uốn cong
 • ,
 • cung

2. Debase oneself morally, act in an undignified, unworthy, or dishonorable way

 • "I won't stoop to reading other people's mail"
  synonym:
 • condescend
 • ,
 • stoop
 • ,
 • lower oneself

2. Gỡ rối bản thân về mặt đạo đức, hành động theo cách không tôn trọng, không xứng đáng hoặc không trung thực

 • "Tôi sẽ không cúi xuống đọc thư của người khác"
  từ đồng nghĩa:
 • hạ mình
 • ,
 • cúi xuống
 • ,
 • hạ thấp bản thân

3. Descend swiftly, as if on prey

 • "The eagle stooped on the mice in the field"
  synonym:
 • stoop

3. Xuống nhanh chóng, như thể con mồi

 • "Đại bàng khom lưng trên những con chuột trên cánh đồng"
  từ đồng nghĩa:
 • cúi xuống

4. Sag, bend, bend over or down

 • "The rocks stooped down over the hiking path"
  synonym:
 • stoop

4. Chảy xệ, uốn cong, uốn cong hoặc xuống

 • "Những tảng đá cúi xuống trên con đường đi bộ đường dài"
  từ đồng nghĩa:
 • cúi xuống

5. Carry oneself, often habitually, with head, shoulders, and upper back bent forward

 • "The old man was stooping but he could walk around without a cane"
  synonym:
 • stoop

5. Mang theo bản thân, thường theo thói quen, với đầu, vai và lưng trên uốn cong về phía trước

 • "Ông già đang cúi xuống nhưng ông có thể đi lại mà không cần gậy"
  từ đồng nghĩa:
 • cúi xuống